Hirose Madoka
Shōkakkō
Nội dung:

Nói chung là truyện Buê đuê